Cách sử dụng hàm FIELD trong MySQL

Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm FIELD trong MySQL, hãy tham khảo bài hướng dẫn với cú pháp và ví dụ thực tếdưới đây nhé!

1. Mô tả

Hàm FIELD trả về vị trí của một giá trị trong danh sách các giá trị.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm FIELD trong MySQL là:

FIELD( value, val1, val2, val3, ... )

Trong đó:

  • value: Giá trị cần tìm trong danh sách
  • val1, val2, val3, …: Danh sách các giá trị sẽ được tìm kiếm.

Lưu ý:

  • Nếu không tìm thấy giá trị trong danh sách các giá trị (val1, val2, val3, …), hàm FIELD sẽ trả về 0.
  • Nếu giá trị là NULL, hàm FIELD sẽ trả về 0.
  • Nếu tất cả các đối số trong hàm FIELD là các giá trị chuỗi, thì việc tìm kiếm được thực hiện dưới dạng các giá trị chuỗi
  • Nếu tất cả các đối số trong hàm FIELD là các giá trị số, thì việc tìm kiếm được thực hiện dưới dạng các giá trị số

3. Version

Hàm FIELD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT FIELD('c', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
Ket qua: 3

mysql> SELECT FIELD('C', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
Ket qua: 3

mysql> SELECT FIELD(20, 10, 20, 15, 40);
Ket qua: 2

mysql> SELECT FIELD('d', 'a', 'b', 'c');
Ket qua: 0

mysql> SELECT FIELD('a', '');
Ket qua: 0

mysql> SELECT FIELD(null, 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
Ket qua: 0

mysql> SELECT FIELD('b', null);
Ket qua: 0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *